احمد فضلوی

Position: دبیر اجرایی

 MBA (استراتژی) دانشگاه تهران

 

بالا