جمال نظامی پور

Position: مشاور در طراحی و برنامه ریزی

دانش آموخته مهندسی برق دانشگاه تهران

بالا